مستند کوتاه نمایشگاه عکس متولدین لهستان مستقل، لهستانی ها، کودکان اصفهان
تولیدات ما

مستند کوتاه نمایشگاه عکس متولدین لهستان مستقل، لهستانی ها، کودکان اصفهان

مستند کوتاه نمایشگاه عکس متولدین لهستان مستقل، لهستانی ها، کودکان اصفهان بعد از هفتاد و پنج سال به ایران باز می گردند. این نمایشگاه بطور همزمان در اصفهان و تهران […]